مطالبه نفقه گذشته فرزندان توسط مادر

در این مقاله در خصوص مطالبه نفقه گذشته فرزندان توسط مادر صحبت می کنیم. ممکن است به خود بگویید که نفقه گذشته فرزندان طبق قانون قابل مطالبه نیست . در حالی که اشتباه می کنید زن می تواند نفقه گذشته فرزندان خود را مطالبه نماید. در این مقاله به صورت کلی در این زمینه توضیح می دهیم.

نفقه گذشته فرزندان

قاعده اصلی این است که طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی نفقه اقارب نسبت به گذشته قابل مطالبه نیست. طبق رای ۵۶۰ دیوان عالی کشور مادر اطفال می تواند نفقه آنها را مطالبه کند.  ممکن است مادر به واسظه عنوان قرض که امر قیمومت و سرپرستی ایجاب می کند نفقه را مطالبه کند .بنابر این در این خصوص وی می تواند مطالبه گر نفقه باشد .

amir

نظرات بسته شده است.