وکیل در قعله حسن خان

عکسی تبلیغی در خصوص وکیل ملکی در شهر قدس است

وکیل ملکی شهر قدس

وکیل ملکی شهر قدس:وکالت در لغت به معنای اعتماد و امانت است.وکیل یکی از مشاغل آزاد است اما تفاوت مهمی با سایر مشاغل آزاد دارد و این شأن و منزلت...